Jingshi Shenzhen Office Beijing headquarters Jingshi Shenzhen license
  • Ms Lylian Zhao

  • Ms Peng Xu

  • Ms Luo Min

  • Ms Tina Chan

  • Mr Zhou Chi

participated in law Forum
In 2017, Ms Tina lawyer is representing Shenzhen Bar Association to participated in the second Qianhai law Forum.
This web site: http://www.cntoplawyer.com