Jingshi Shenzhen Office Beijing headquarters Jingshi Shenzhen license
  • Ms Luo Min

  • Mr Cai Yu

  • Ms Tina chan

  • Mr Zhou Chi

Industry News