Jingshi Shenzhen Office Beijing headquarters Jingshi Shenzhen license
  • Ms Lylian Zhao

  • Ms Peng Xu

  • Ms Luo Min

  • Ms Tina Chan

  • Mr Zhou Chi

Intellectual Property